Regulamin zawodów na celność lądowania Mirosławice 2014 [2014-10-17]

Regulamin

Zawodów na celność Lądowania

Mirosławice

25 października 2014

 

1. Informacje ogólne

 1. "Zawody na celność Lądowania Mirosławice 2014" to zawody paralotniowe, w których udział biorą wszyscy chętni, zainteresowani współzawodnictwem i podnoszeniem swoich umiejętności w zakresie uprawiania paralotniarstwa.
 2. Miejsce rozgrywania zawodów: lotnisko Mirosławice koło Wrocławia.
 3. Organizator zawodów: Szkoła Latania Arkadiusza Pomarańskiego.
 4. Kierownik zawodów: Arek Pomarański (info@paragliding.com.pl, tel: +48 601 710 522),  
 5. Sędzia główny: Arek Pomarański.
 6. Zawody rozgrywane będą w terminie 25.10.2014.
 7. Wstęp na lotnisko w Mirosławicach tylko za zgodą organizatora.

2. Warunki uczestnictwa

 1. Posiadanie dokumentu świadczącego o ukończeniu minimum I etapu.
 2. Posiadanie uprawnień do lotów z wykorzystaniem wyciągarki.
 3. Posiadanie sprawnego sprzętu, tj. paralotni, uprzęży, kasku, spadochronu ratunkowego, sprawnego wyczepu holowniczego. Dla osób nie posiadających sprzętu do dyspozycji pozostaje sprzęt organizatorów.
 4. Posiadanie zaświadczenia o dopuszczeniu paralotni do eksploatacji w przypadku osób nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji.
 5. Posiadanie ubezpieczenia OC rozszerzonego o uprawianie paralotniarstwa.
 6. Wpłacenie wpisowego w wys. 30 zł.
 7. Liczba osób startujących w zawodach jest ograniczona. Organizator przyjmie maksymalnie 30 zawodników. O zakwalifikowaniu się na listę startujących zawodników decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Odprawy

 1. Wszystkie informacje dotyczące zawodów i rozgrywanych konkurencji będą podawane na odprawach i (lub) wywieszane w miejscu wskazanym przez organizatora.
 2. O ile nie zostanie ustalone inaczej, odprawy odbywają się każdego dnia o godzinie 10.00 na Lotnisku. Organizator ustala miejsca i terminy kolejnych odpraw.
 3. Pilot ma obowiązek zaznajomienia się z informacjami podanymi na odprawach i tablicy ogłoszeń.
 4. Odprawa do konkurencji odbywa się w miejscu startu. Dane dotyczące rozgrywanej konkurencji podawane są na tablicy informacyjnej. Okno startowe może zostać otwarte nie wcześniej niż po 15 minutach od zakończenia odprawy.

4. Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje, które mogą wyniknąć z ich powodu. Przyjmuje się za fakt, że uczestnicy biorący udział w zawodach znają postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

 1. Każdy zawodnik musi przestrzegać przepisów dotyczących ruchu lotniczego.
 2. Skrzydła mogą być użytkowane jedynie w zakresie podanym przez producenta.
 3. Zawodnicy mają obowiązek informowania organizatora i innych pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo rozgrywania zawodów.
 4. Zabronione są manewry niebezpieczne, mogące zagrażać innym uczestnikom lub publiczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie przepisów i niesportowe zachowanie są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację zawodnika.
 5. Latanie w chmurach jest zabronione.
 6. Każdy zawodnik musi używać kasku ochronnego i spadochronu zapasowego.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest zgłaszać organizatorowi ewentualne obrażenia, a także używanie leków mogących mieć wpływ na zachowanie zawodnika w czasie lotów.
 8. Zakazane jest wykonywanie lotów po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Sędzia główny może przerwać konkurencję w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa.
 10. W razie konieczności przerwania konkurencji, znakiem informującym o tym i nakazującym lądowanie będzie krzyż równoramienny utworzony z dwóch pasów materiału o długości co najmniej 4 m lub z dwóch skrzyżowanych paralotni.

6. Sprzęt

 1. Paralotnie i inny sprzęt niezbędny do udziału w zawodach zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie lub korzystają ze sprzętu organizatora.
 2. Sprzęt musi odpowiadać odpowiednim przepisom i normom dotyczącym bezpieczeństwa.
 3. Wszystkie paralotnie muszą być dostępne do wglądu organizatora zarówno podczas rejestracji, jak i również w czasie trwania zawodów.
 4. Paralotnia powinna składać się z tych samych części składowych przez całe zawody. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne.
 5. Zmiana paralotni podczas trwania imprezy bez uzgodnienia z sędzią głównym, będzie karana dyskwalifikacją.
 6. Każde uszkodzenie skrzydła musi być bezzwłocznie zgłoszone do organizatora, po czym skrzydło może być naprawione i dopuszczone do eksploatacji. Wszystkie części zamienione muszą dokładnie odpowiadać oryginalnym specyfikacjom.
 7. Organizator ma prawo kontroli paralotni w całym okresie trwania zawodów.
 8. Paralotnia może mieć balast zrzucany tylko w formie wody. Zawodnik musi unikać takiego wypuszczania balastu, które może przeszkadzać innym pilotom. Balast całkowity łącznie z wyposażeniem dodatkowym i paralotni nie może przekraczać 30 kg. Ciężar pilota oznacza wagę ciała w spodniach i koszulce (bielizna).

7. Stosowanie środków łączności

 1. Zaleca się, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy posiadali radia UKF 2 m. (Organizator jest w stanie zapewnić je uczestnikom.)
 2. Zalecane są także wszelkie inne urządzenia łącznościowe, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pilotów.
 3. Organizator wyznaczy częstotliwość podstawową do celów łączności z zawodnikami i obsługi.
 4. Zawodnicy mają obowiązek przekazywania za pośrednictwem posiadanych środków łączności wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym także informacji o miejscu i skutkach lądowania w terenie innych pilotów.

 

8. Numery startowe

 1. Zawodnicy otrzymują od organizatora numery startowe. Za zgodą organizatora zawodnik może zachować numer wcześniej umieszczony na skrzydle.

9. Urządzenia nawigacyjne

 1. Dozwolone jest używanie wszelkich urządzeń ułatwiających nawigację i określających pozycję (GPS itp.).

10. Start

 1. Pilot przed startem musi uzyskać pozwolenie od kierownika startów. Pozwolenie na start udzielane jest wyłącznie zawodnikom którzy są przygotowani do startu (kompletne ubranie i wyposażenie, zapięta uprząż, skrzydło sprawdzone i wpięte w uprząż).
 2. Wejść na teren startu mogą tylko piloci, którzy otrzymali zezwolenie od kierownika startów.
 3. Po otrzymaniu zezwolenia pilot powinien w ciągu 2 minut, jeżeli są inni oczekujący na pozwolenie, zdecydować się na start. Jeżeli zawodnik nie zdecydował się w tym czasie na start, musi ustąpić miejsca następnemu w kolejce zawodnikowi, a sam przejść na koniec grupy oczekujących pilotów. Kolejność startu jest zgodna z wcześniejszym losowaniem.
 4. Piloci startujący z napędem (PPG,PPGG) muszą lądować z wyłączonym silnikiem. Silnik wyłącza się na minimum 50 m nad gruntem przy podejściu do lądowania lub na decyzję kierownika startów.
 5. Kierownik startów może zamknąć start w warunkach niebezpiecznych.
 6. Zawodnik sam jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o starcie.

11. Dokumentacja konkurencji

 1. Sposób dokumentowania konkurencji podawany jest każdorazowo na odprawie startowej.
 2. Czas w konkurencjach naziemnych odmierzany jest przez sędziego.
 3. Czas w konkurencjach powietrznych dokumentowany jest za pomocą GPS. Organizator zapewnia kabel do GPS Garmin serii 7. Zawodnikom nie posiadającym GPS, organizator go zapewni.

12. Pomoc z zewnątrz

 1. Konkurencje powinny być rozgrywane między indywidualnymi pilotami bez pomocy i kontroli z zewnątrz.
 2. Prowadzenie lub pomoc w wyszukiwaniu noszeń przez osoby i paralotnie nie biorące udziału w zawodach lub inne aparaty latające jest zabronione.

13. Pomoc pilotom w niebezpieczeństwie

 1. Organizatorzy rozpoczną akcję ratunkową jeżeli zawodnicy nie zgłoszą lądowania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji.
 2. W przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego niepowiadomienia organizatorów o bezpiecznie zakończonym locie przez zawodnika, wszelkie koszty organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej pokrywa zawodnik.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą spakować bezzwłocznie paralotnie po lądowaniu. Niezłożona paralotnia leżąca na ziemi oznacza "potrzebuję pomocy".
 4. Każdy zawodnik, który zobaczy wypadek lub sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wypadku, ewentualnie krótki opis zdarzenia i numer lub kolory paralotni biorącej w nim udział.
 5. Podczas prowadzenia akcji ratunkowej uprasza się zawodników o prowadzenie tylko koniecznej korespondencji przez radio.
 6. Zawodnik, który wylądował, aby udzielić pomocy rannemu pilotowi, nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie pozostawia się komisji sędziowskiej.
 7. Koszty akcji ratunkowej i koszty medyczne, które ewentualnie wynikną ponosi zawodnik.

14. Skargi i protesty

 1. Skargi i protesty z powołaniem się na punkt regulaminu zawodów zgłaszane podczas zawodów, muszą być złożone na piśmie i doręczone do biura zawodów. W przypadku nie powołania się na konkretny punkt regulaminu, skarga lub protest nie będą rozpatrywane.
 2. Skargi powinny być zgłaszane nie później niż w ciągu 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników.
 3. Protesty muszą być złożone nie później niż w ciągu 1 godziny po decyzji w sprawie zgłoszonej wcześniej skargi.
 4. Opłata za protest wynosi 200 zł i nie podlega zwrotowi w razie oddalenia protestu.
 5. Skargi rozpatruje 3-osobowa komisja powoływana przez sędziego głównego, w skład której musi wejść przynajmniej jeden przedstawiciel zawodników nie związany z rozpatrywanym protestem.

15. Kary

 1. Latanie w chmurach - 0 punktów za konkurencję.
 2. Latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie lub zasad fair play - punkty karne lub dyskwalifikacja.
 3. Spowodowanie kolizji w powietrzu - punkty karne lub dyskwalifikacja.

16. Konkurencje

Konkurencje powietrzne:

 

Celność lądowania.

 1. Za lądowanie w celu z zachowaniem wymaganego sposobu podejścia uczestnik uzyskuje 200 punktów.
 2. Za każdy metr odległości od celu odejmowanych jest 8 punktów.
 3. Za niewłaściwe podejście do lądowania odejmowanych jest 100 punktów.
 4. Za lądowanie z zakładaniem uszu zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 5. Za lądowanie z upadkiem lub przewrócenie się zawodnik otrzymuje 0 punktów.
 6. Za stworzenie sytuacji niebezpiecznej podczas lądowania dla siebie lub innych uczestników imprezy zawodnik zostaje ukarany dyskwalifikacją w zawodach.

 

 

Konkurencje naziemne :

(alternatywnie ze względu na warunki pogodowe)

 

Bieg z paralotnią między tyczkami

 1. Slalom: 50m, liczba tyczek: 10.
 2. Zawodnik, który pokona slalom w najkrótszym czasie, otrzymuje 100 punktów.
 3. Każdy kolejny zawodnik, który ukończył bieg, otrzymuje 2 punkty mniej w stosunku do poprzednika.
 4. Zawodnik, który nie ukończył biegu, otrzymuje 2 punkty za każdą poprawnie ominiętą tyczkę.
 5. Czas liczony jest od sygnału danego przez sędziego.

 

Wyścig z paralotnią na dystansie 70m

 1. Długość trasy: 70m, szerokość trasy: 25m.
 2. W wyścigu biorą jednorazowo udział dwaj zawodnicy, startujący jednocześnie na sygnał dany przez sędziego.
 3. Zawodnik, który prawidłowo pokona całą trasę w najkrótszym czasie, otrzymuje 100 punktów.
 4. Każdy kolejny zawodnik, który ukończył bieg, otrzymuje 3 punkty mniej w stosunku do poprzedniego.
 5. Zawodnik, który wybiegł poza trasę, otrzymuje 0 punktów za konkurencję.
 6. Dopuszcza się wielokrotną liczbę startów w czasie biegu.

 

17. Punktacja ogólna

 

Na punktację ogólną składa się suma punktów z poszczególnych konkurencji. W przypadku rozegrania większej ilości danego rodzaju konkurencji powietrznych do punktacji ogólnej liczy się średnią punktów z danej konkurencji. Zwycięzcami w poszczególnych kwalifikacjach zostają zawodnicy, którzy zgromadzili największą liczbę punktów w swoich kategoriach.

 

18. Uznanie konkurencji

 1. Konkurencja jest ważna, gdy wszystkim zawodnikom był umożliwiony start.
 2. Okno startowe musi być otwarte przez okres dający każdemu zawodnikowi co najmniej 2 minuty na start.

19. Wyniki będą prezentowane w klasyfikacjach:

·         ogólna,

20. Rezygnacja z przeprowadzenia konkurencji

            Organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z przeprowadzenia części konkurencji.

21. Rejestracja zawodników

 1. Do 24.10.2014 na stronie : http://paragliding.com.pl/?page=terminy
 2. 25.10.2014 w godz. 9:30 na lotnisku w Mirosławicach.

22. Harmonogram zawodów

 • 25.10.2014 (sobota)
  • 10:00 Otwarcie zawodów.
  • 10:30 Odprawa zawodników do konkurencji.
  • 18:00 Zakończenie zawodów.
  • 18.30 Ognisko, grill, impreza.

Sponsorzy i nagrody:
Szkoła Latania Arkadiusz Pomarański, Szkoła latania AirAction Waltera Wojciechowskiego
Nagroda główna: wariometr Flymaster Vario

Drugie miejsce: Frontkontener Woody Valley

Trzecie miejsce: Wyczep Dudek Paragliders

Nagrody dodatkowe: Czapeczki Dudek, Saszetki biodrowe Dudek, Rękawki Dudek, Speedy Niviuk i Ozone.
Nagroda niespodzianka dla najlepszego pilota z napędem (PPG,PPGG) .

 

Impreza zakończeniowa otwarta dla wszystkich.

Zapewniamy 100 litrów czeskiego piwa, kiełbaski na grilla, ognisko. W razie gorszej pogody mamy do dyspozycji spadochroniarnię na lotnisku.
Noclegi w dwuosobowych pokojach na terenie lotniska w obiekcie Olimpic Skydive (ilość miejsc ograniczona należy zapisywać się na stronie: http://paragliding.com.pl/?page=terminy).