Regulamin Zawodów na Celność Lądowania Paralotnią - Para-Rudniki 2015 [2015-05-19]

 

Regulamin Zawodów na Celność Lądowania Paralotnią

- Para-Rudniki 2015

 

Preambuła

1)      Zawody paralotniowe na celność lądowania - Para-Rudniki 2015- rozgrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Sportowego FAI. Każdy pilot biorący udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać przepisów Części Ogólnej oraz Części 7C Kodeksu Sportowego FAI. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego http://www.kadra-paralotniowa.pl/klip-ap/regulaminy. Niniejszy regulamin precyzuje zapisy Kodeksu odnoszące się do zawodów Para-Rudniki 2015 i jest wobec niego nadrzędny.

2)      Piloci biorący udział w zawodach ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za swoje loty podczas zawodów i treningu oraz za sytuacje, które mogą wyniknąć z ich powodu. Pilot ma obowiązek zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także postępować w taki sposób, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych pilotów podczas zawodów. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów zawodów.

3)      Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad bezpieczeństwa oraz zachowujący się w sposób niesportowy mogą zostać ukarani, łącznie z dyskwalifikacją z zawodów.

 

1. Informacje ogólne

a)      Nazwa zawodów:                                         Para-Rudniki 2015
 
b)      Lokalizacja zawodów:                                   lotnisko ACz w Rudnikach, k.  Częstochowy
 
c)      Data rozgrywania zawodów:                          30-31 maja 2015r.
 
d)      Organizatorzy zawodów:                              Aeroklub Częstochowski,
 
                                                                        Szkoła Paralotniowa "Airaction"

 

2. Cel zawodów

1)      Celem zawodów na celność lądowania Para-Rudniki 2015 jest paralotniowa rywalizacja sportowa i wyłonienie zwycięzcy w duchu „fair play”, koleżeństwa i wysokich standardów bezpieczeństwa.

2)      Zwycięzcy zawodów zostaną wyłonieni wyłącznie w rywalizacji indywidualnej.

3)      Organizatorzy zawodów Para-Rudniki 2015 zapewniają również możliwość wymiany doświadczeń, podnoszenia umiejętności i integracji pilotów z różnych regionów Polski i z zagranicy.

 

 

3. Program zawodów

a)      Dni treningowe, kontrola sprzętu:                 29.05.2015
 
b)      Rejestracja:                                               29.05.2015, godz. 20.00-22.00
 
                                                                        30.05.2015, godz. 9.00-9.45
  
c)      Ceremonia otwarcia:                                   30.05.2015, godz. 10.00
 
d)      Pierwsza odprawa do konkurencji:                 30.05.2015, godz. 10.45
 
e)      Dni konkurencji:                                          30-31.05.2015
 
f)      Ceremonia zamknięcia:                                 31.05.2015, godz. 18.00

 

4. Osoby funkcyjne

a)      Kierownik zawodów:                                        Arek Pomarański

b)      Sędzia główny:                                                  Kamil Konecny (CZ), Arek Pomarański

c)       Kierownik ds. bezpieczeństwa:                     Walter Wojciechowski

d)      Kierownik startów:                                             Piotr Cielecki

 

4.1 Kierownik zawodów

Kierownik zawodów jest mianowany przez komitet organizacyjny zawodów i odpowiada za przeprowadzenie zawodów od strony organizacyjnej. Kierownik zawodów wyznacza kierownika d/s. bezpieczeństwa zawodów.

4.2 Sędzia zawodów

Sędzia główny nadzoruje i sprawdza poprawność odczytów aparatury pomiarowej mierzącej precyzję lądowania poszczególnych zawodników oraz prowadzi obsługę programu do klasyfikacji zawodników po poszczególnych konkurencjach. Sędzią głównym zawodów jest osoba mianowana przez kierownika zawodów.

4.3 Kierownik ds. bezpieczeństwa

Kierownik d/s. bezpieczeństwa czuwa nad bezpiecznym przeprowadzeniem zawodów, w tym wykonywaniem holi, oraz monitoringiem meteorologicznym. Kierownik d/s bezpieczeństwa przygotowuje informacje nt. aktualnych warunków pogodowych w trakcie przebiegu zawodów.

4.4 Kierownik startów

Kierownik startów czuwa nad bezpiecznym wykonywaniem startów i holi oraz ich zgodnością z listą startową.

 

5. Uczestnicy

a)      Zawody są otwarte dla wszystkich pilotów spełniających wymagania formalne określone w art. 7.2 niniejszego regulaminu.

b)      W zawodach może wziąć udział maksymalnie 50 pilotów.

c)       Uczestnicy zawodów muszą posiadać umiejętności wystarczające do rywalizacji sportowej w sporcie paralotniowym i znajdować się w dobrej kondycji psycho-fizycznej, odpowiedniej do warunków rywalizacji w sportach lotniczych.

d)      Kierownik zawodów rezerwuje sobie prawo oceny kwalifikacji i umiejętności zawodników oraz ewentualnej odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach, bez podania przyczyny.

e)      Przyjmuje się za fakt, że piloci wypełniający formularz zgłoszenia uczestnictwa tym samym oświadczają, iż posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia a ich stan zdrowia pozwala na udział w tego typu zawodach oraz, że ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. W przeciwnym wypadku pilot ma obowiązek odstąpienia od startu.

 

6. Opłata wpisowa

a)      Koszt uczestnictwa w zawodach Para-Rudniki 2015 wynosi 90 zł

b)      Opłata wpisowa obejmuje dowolną liczbę holi do poszczególnych konkurencji (kolejek) oraz pokrywa koszty organizacji zawodów.

c)       Opłata wpisowa obejmuje również zakwaterowanie na polu namiotowym oraz imprezę integracyjną

d)      Inne opłaty takie jak: dojazd na miejsce zawodów i wyżywienie organizują i pokrywają zawodnicy na własny koszt.

e)      Osoby, które nie wniosły opłaty wpisowej w wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przy rejestracji na zawody (ostatecznym terminem wniesienia opłaty wpisowej jest dzień rejestracji na zawody)

 

7. Przepisy ogólne

7.1 Rejestracja

a)      Rejestracja pilotów odbędzie się w Biurze zawodów zlokalizowanym na Lotnisku Rudniki, w sali konferencyjnej, w dniu 29.05.2015 od godz. 20:00 do 22:00 oraz 30.05.2015 od godz. 9:00 do godz. 9.45. W trakcie rejestracji będą sprawdzane wszystkie wymogi formalne określone w art. 7.2 niniejszego regulaminu.

b)      Piloci, którzy nie zdążą z rejestracją do chwili zamknięcia Biura zawodów nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

 

7.2 Wymagane dokumenty pilota

a)      Świadectwo kwalifikacji

b)       Dokument potwierdzający umiejętność holowania

c)      Dowód opłacenia wpisowego w regulaminowym terminie

d)      Dowód ubezpieczenia OC

e)       Podpisany dokument zrzeczenia się roszczeń

 

7.3 Sprzęt i wyposażenie pilota

a)      Paralotnie i inny sprzęt niezbędny do udziału w zawodach zawodnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Sprzęt ten musi spełniać wymagania normy bezpieczeństwa i certyfikacji.

b)      Dopuszcza się do zawodów jedynie te paralotnie, które są certyfikowane zgodnie z normą EN-926 i otrzymały odpowiedni certyfikat (EN-A, B, C, D lub CCC) od zatwierdzonego ośrodka testującego.

c)       Niedozwolone są wszelkie zmiany, które wykraczają poza specyfikację certyfikacyjną. Odstępstwem od tej zasady mogą być zmiany poczynione w przypadku niezbędnych napraw w przypadku uszkodzenia paralotni.

d)      W dowolnej chwili w czasie trwania zawodów organizatorzy mają prawo do inspekcji uczestniczących w zawodach paralotni.

e)      Każdy pilot powinien być też wyposażony w kask, uprząż z protektorem, wariometr, mocne obuwie zabezpieczające kostkę i sprawny wyczep do holowania.

 

7.4 Liczba kolejek

W dostępnym czasie odbędzie się maksymalnie 6-8 pełnych kolejek. Do uznania zawodów za ważne muszą odbyć się co najmniej 3 pełne kolejki. Ostateczna liczba kolejek zostanie ustalona przez Kierownika zawodów i kierownika ds. bezpieczeństwa i zostanie oznajmiona zawodnikom na odprawie.

 

7.5 Kolejność startów

a)      Do ustalenia kolejności startów wszyscy piloci wezmą udział w losowaniu. Każdy pilot otrzyma w losowaniu numer od 1 do 50, a następnie zostanie ustalona kolejność startów w taki sposób, że jako pierwszy wystartuje pilot z nr 1 a następnie wszyscy piloci wg kolejności numerów.

b)      W ostatniej kolejce zawodów piloci będą startować w kolejności odwrotnej do bieżącej pozycji zajmowanej w zawodach.

 

8. Odprawy dla pilotów

a)      Odprawy dla pilotów będą się odbywać każdego ranka o godz. 8:00, chyba że zostanie ogłoszony inny termin i umieszczony na oficjalnej tablicy ogłoszeń zawodów. W odprawie powinni także brać udział sędzia główny i/lub sędzia zawodów oraz kierownik ds. bezpieczeństwa.

b)      Odprawy mogą zostać przeniesione na inny termin w przypadku niepogody a nowy termin zostanie ogłoszony i umieszczony na tablicy ogłoszeń.

c)       Wszyscy piloci i pozostali uczestnicy zawodów powinni stawiać się na odprawy punktualnie.

 

9. Miejsca startu

a)      W trakcie zawodów starty odbywać się będą za wyciągarką, na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach.

b)      Szczegółowa lokalizacja wyciągarek i miejsca startów będzie podana każdorazowa w trakcie odprawy porannej i przed każdą kolejką.

c)       Minimalna wysokość holu wyniesie 200m nad poziom miejsca startu.

d)      Kierunek i prędkość wiatru będzie mierzona przez cały czas trwania zawodów i oznajmiana każdemu pilotowi w chwili startu.

 

10. Dopuszczenie do startu

a)      Zawody odbywać się będą w oparciu o starty holowane za wyciągarką więc piloci muszą być gotowi wykazać, że posiadają wystarczające doświadczenie i umiejętności w holowaniu.

b)      Piloci muszą posiadać dokumenty potwierdzające doświadczenie w holowaniu:

1)      uprawnienie do holowania H

2)      certyfikat podpisany przez instruktora po ukończeniu przez pilota szkolenia w holowaniu.

c)       Każdy pilot musi posiadać własny wyczep. Wyczepy będą sprawdzane podczas kontroli przed startem. Wyczepy wątpliwej jakości lub budzące wątpliwości co do ich bezpieczeństwa mogą zostać niedopuszczone do startu przez Kierownika startów.

 

11. Start i lądowanie

11.1 Umiejętności startu

a)      Jeżeli pilot wykazuje się brakiem umiejętności bezpiecznego startu w warunkach, które są uważane za lotne, to może być on tymczasowo lub definitywnie wycofany z zawodów, decyzją sędziego bądź kierownika startów.

b)      W przypadku nieudanej próby startu lub problemu związanego z bezpieczeństwem, który pojawił się tuż po starcie i skutkował lądowaniem na startowisku lub z dala od wyznaczonego celu, pilot będzie mógł wystartować ponownie podczas danej kolejki, w ostatniej kolejności.

 

11.2 Porządek startów

a)      Zawodnicy muszą startować według opublikowanego porządku zgodnie z ich numerami startowymi, chyba że otrzymają uprzednio zgodę od sędziego startowego lub kierownika zawodów.

b)      Zawodnicy, którzy nie będą gotowi na wezwanie sędziego startowego do startu w ustalonej kolejności lub którzy wystartują bez zgody sędziego startowego, mogą otrzymać karę w wysokości maksymalnej liczby punktów zamiast punktów rzeczywiście uzyskanych.

c)       Pilot, który nie będzie obecny na starcie zgodnie z kolejnością listy startowej, na liście wyników otrzymuje oznaczenie ABS i maksymalną punktację.

d)      Pilot, który nie leciał, na liście wyników otrzymuje oznaczenie DNF i maksymalną punktację.

e)      Zalecany odstęp między pilotami wynosi 1,5 minuty i będzie dostosowywany odpowiednio do warunków w powietrzu przez sędziego i/lub kierownika startów.

 

11.3 Końcowa faza podejścia do lądowania

a)      Każdy zawodnik musi otrzymać uczciwą szansę podejścia na cel i minimalną wysokość holu. Jednakże zależy to także od pilota, czy wyczepi się w takim miejscu, żeby mieć możliwość dolecenia bezpośrednio do celu i wykonania końcowego podejścia.

b)      Szczegóły zasad holowania i wyczepiania zostaną przedstawione na odprawie.

 

11.4 Lądowanie

a)      Wynik zawodnika to odległość w centymetrach pomiędzy miejscem pierwszego kontaktu z ziemią a krawędzią krążka centra, przy czym maksymalnie można uzyskać 500 cm.

b)      Wokół centra muszą zostać wyraźnie oznakowane linie o promieniu 0,5, 2,5, 5 i 10 m.

c)       Lądowanie musi zostać ustane. Jeżeli zawodnik przewróci się przy lądowaniu, otrzyma maksymalną punktację.

d)      Jeżeli zawodnik przyziemia na obie nogi lub w taki sposób, że niemożliwe jest określenie pierwszego kontaktu stopy z podłożem, mierzona jest odległość do najdalszego śladu stopy.

 

11.5 Maksymalna prędkość wiatru

Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru podczas zawodów wynosi 7,0 m/s.

 

11.6 Sygnały

a)      Oficjalnym sygnałem dla pilotów przebywających w powietrzu, oznaczającym, że nie powinni zbliżać się do celu są czerwone flagi, którymi wymachuje 1 osoba lub kilka osób przy polu pomiarowym.

b)      W przypadku użycia czerwonych flag piloci, których to dotyczyło mają zapewniony kolejny start w tej samej kolejce.

 

12. Oblatywacze pogody

a)      Oficjalni oblatywacze pogody na zawodach będą przedstawieni pilotom na pierwszej odprawie.

b)      Oblatywacze nie mogą być zawodnikami biorącymi udział w zawodach.

c)       Oblatywacze wykonają loty testowe przed każdą kolejką i po przerwach w lotach równych lub dłuższych niż 1 godz.

 

13. Punktacja

a)      Wynik zawodnika to odległość w centymetrach pomiędzy miejscem przyziemienia (tzn. miejscem pierwszego kontaktu z ziemią) a krawędzią krążka centra. Jeżeli przyziemienie nastąpi na krążku centra, wynik będzie wynosił 0 cm.

b)      Wynikiem zawodnika w zawodach będzie suma wszystkich punktów przez niego uzyskanych. Jeżeli odbędzie się pięć lub więcej ważnych kolejek, to jeden najgorszy wynik zostaje odrzucony.

c)       Zwycięzcą zostaje pilot, który uzyska najniższą sumę punktów po wszystkich kolejkach.

d)      Przypadku remisu pośród pierwszych trzech pilotów (dwóch z nich lub wszystkich), odbędzie się pomiędzy nimi dogrywka.

e)      Rejestrator zawodów opublikuje na głównej tablicy informacyjnej wyniki każdej kolejki opatrzone napisem PROVISIONAL (nieoficjalne), odnotowując na nich datę i godzinę publikacji, tak szybko, jak to będzie możliwe po jej zakończeniu. Wszystkie protesty dotyczące punktacji muszą być złożone w czasie 2 godzin, liczonym od momentu jej publikacji.

 

14. Sędziowanie

a)      Sędziowie zawodów muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z kodeksem sportowym FAI.

b)      Członek zespołu sędziowskiego powinien obserwować przebieg lotu każdego pilota, zwracając szczególną uwagę na moment wyczepienia się z holu.

c)       Do pomiaru celności i ustalania punktacji będzie zastosowana elektroniczna aparatura pomiarowa spełniająca wymogi zawodów w celności lądowania.

 

15. Bezpieczeństwo

15.1 Komitet ds. bezpieczeństwa

a)      Na czas zawodów mianowany będzie Kierownik ds. bezpieczeństwa. Na pierwszej odprawie powołany zostanie też komitet ds. bezpieczeństwa. Komitet ds. bezpieczeństwa powinien składać kierownika ds. bezpieczeństwa i co najmniej dwóch doświadczonych zawodników wybranych spośród pilotów.

b)      Kierownik ds. bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za nadzór nad wszelkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem. Do jego obowiązków należy m.in.:

1)      przeprowadzenie odprawy bezpieczeństwa dla wszystkich pilotów,

2)      uczęszczanie na odprawy dla pilotów,

3)      sprawdzanie warunków pogodowych, a zwłaszcza prędkości wiatru na starcie i przy celu,

4)      pilnowanie separacji pilotów,

5)      uniemożliwianie pilotom startu na niebezpiecznym sprzęcie,

6)      gromadzenie raportów z wypadków,

7)      omawianie wypadków z kierownikiem zawodów i przedstawianie wniosków na odprawie dla pilotów.

c)       Kierownik ds. bezpieczeństwa wspólnie z kierownikiem zawodów mogą wstrzymać zawody ze względów bezpieczeństwa. Każda decyzja przez niego podjęta będzie zgłoszona sędziemu głównemu zawodów.

d)      Kierownik ds. bezpieczeństwa określi przestrzeń kontrolowaną lub inne obszary, gdzie loty są zakazane lub ograniczone, o czym poinformuje zawodników na odprawie.

 

15.2 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zawodach

a)      Każdy pilot jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu lotniczego.

b)      Każdego dnia kierownik zawodów ustala kierunek krążenia obowiązujący na określonym obszarze i/lub w określonym czasie.

c)       Zawodnicy mają obowiązek informowania kierownika zawodów i innych pilotów o sytuacjach i zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo rozgrywania zawodów.

d)      Wszyscy piloci mają obowiązek obserwować warunki i powinni poinformować kierownika zawodów, jeśli staną się one zbyt niebezpieczne.

e)      Zawodnicy mają obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących poruszania się w przestrzeni powietrznej, a w szczególności zasad krążenia w kominie termicznym.

f)       Zabronione są manewry niebezpieczne dla innych pilotów lub publiczności. Akrobacja, latanie niebezpieczne, nieprzestrzeganie przepisów i niesportowe zachowanie są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację zawodnika.

g)      Pilot może latać w zawodach tylko pod warunkiem, że jest w dobrej kondycji zdrowotnej. Każdy pilot zobowiązany jest zgłaszać kierownikowi zawodów ewentualne obrażenia i choroby, a także używanie leków, mogących mieć wpływ na zachowanie w czasie lotu.

h)      Zakazane jest wykonywanie lotów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pilot ma obowiązek poddać się badaniu/kontroli antydopingowej na żądanie kierownika zawodów.

i)        Kierownik zawodów może przerwać konkurencję w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa.

 

15.3 Procedury w sytuacjach niebezpiecznych

a)      Organizatorzy rozpoczną akcję ratunkową, jeżeli piloci nie zgłoszą lądowania w określonym przedziale czasu po zakończeniu konkurencji. W przypadku bezmyślnego i nieuzasadnionego niepowiadomienia organizatorów o bezpiecznie zakończonym locie, wszelkie koszty organizacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej pokrywa pilot.

b)      Wszyscy piloci muszą spakować bezzwłocznie paralotnie po lądowaniu. Niezłożona paralotnia leżąca na ziemi oznacza "potrzebuję pomocy".

c)       Każdy pilot, który zobaczy wypadek lub sygnał wezwania pomocy, musi jak najszybciej poinformować o tym organizatora lub inne osoby, podając miejsce wypadku, ewentualnie krótki opis zdarzenia i kolor paralotni biorącej w nim udział.

d)      Zawodnik, który wylądował, aby udzielić pomocy rannemu pilotowi, nie powinien być poszkodowany w punktacji. Decyzję w tej sprawie pozostawia się kierownikowi zawodów i radzie pilotów.

e)      Koszty akcji ratunkowej i koszty medyczne, które ewentualnie wynikną ze zdarzeń niebezpiecznych ponosi pilot.

 

16. Urządzenia nadawczo-odbiorcze

a)      Wymaga się od zawodników posiadanie sprawnego telefonu komórkowego.

b)      Każdy uczestnik zawodów powinien być wyposażony w radio posiadające pasmo 2m

c)       Komunikacja radiowa jest dozwolona jedynie między kierownikiem startu a zawodnikami. Można korzystać jedynie z częstotliwości przyznanych przez organizatora.

d)      Oficjalna częstotliwość zawodów oraz częstotliwości bezpieczeństwa będą podane na pierwszej odprawie. W czasie trwania konkurencji zawodnicy mają obowiązek prowadzenia cichego nasłuchu na tej częstotliwości.

 

17. Niesportowe zachowanie

Organizatorzy zawodów Para-Rudniki 2015 promują rywalizację w duchu „fair play” i koleżeństwa. Zachowania niesportowe będą każdorazowo poddawane ocenie przez kierownika i sędziego zawodów.

17.1 Agresywne zachowanie w relacji do innych zawodników

Niedopuszczalne są w trakcie trwania zawodów jakiekolwiek formy niesportowego zachowania. Za niesportowe zachowanie uważa się:

a)      używanie obelżywych słów

b)      uderzenie przedmiotem, które nie powoduje fizycznego uszkodzenia (płyny, papier, ziemia, itp.)

c)       uderzenia pięściami, stopami lub innymi częściami ciała

d)      uderzenia twardymi przedmiotami (patykami, kamieniami itp.) lub inne fizyczne nadużycia (przewracanie, popychanie, itp.)

Wszelkie formy werbalne i/lub fizycznego niesportowego zachowania będą penalizowane zgodnie z zapisami Kodeksu Sportowego FAI oraz regulaminu dyscyplinarnego AP.

 

17.2 Niebezpieczne i niesportowe zachowanie w locie i po wylądowaniu

Organizatorzy Zawodów na Celność Lądowania Paralotnią Para-Rudniki 2015 będą zwracać szczególną uwagę zachowanie się pilotów trakcie lotu. W szczególności niedopuszczalne są następujące zachowania w powietrzu i po wylądowaniu:

a)      latanie w chmurach

b)      nieodpowiedni kierunek krążenia

c)       niebezpieczne i agresywne latanie

d)      akrobacje nad lądowiskiem, startem i drogą wykonywania holi

e)      spowodowanie kolizji w powietrzu

f)       naruszenie stref zakazanych podanych na odprawie do konkurencji

g)      nieudostępnienie kierownikowi zawodów, lub osobie przez niego wskazanej, sprzętu do kontroli

Kierownik zawodów ma prawo natychmiastowego zdyskwalifikowania pilota za agresywne zachowanie i/lub fizyczny atak na którąkolwiek z osób funkcyjnych.

 

18. Kary

Kierownik zawodów może nakładać kary za naruszenie lub niedostosowanie się do przepisów regulaminu zawodów. W zależności od powagi przewinienia, kara może się wahać od upomnienia po dyskwalifikację. O karze decyduje kierownik zawodów i/lub sędzia główny zawodów. Zastosowane mogą zostać następujące kary:

h)      upomnienie,

i)        nałożenie punktacji maksymalnej za kolejkę,

j)        dyskwalifikacja.

 

19. Skargi i protesty

k)      Skargi i protesty będą rozpatrywane zgodnie z procedurami zawartymi w Części 7C oraz Części ogólnej.

l)        Skarga może zostać złożona kierownikowi zawodów bądź jemu zastępcy, przez zawodnika. Powinna zostać złożona bez zbędnej zwłoki i szybko rozpatrzona.

m)    Skargi muszą się bezpośrednio odnosić do konkretnego punktu regulaminu zawodów i/lub Kodeksu Sportowego FAI w częściach odnoszących się do rozgrywanych zawodów.

n)      Jeżeli składający skargę nie jest zadowolony z rezultatu, może złożyć pisemny protest do kierownika zawodów. Na złożenie protestu zawodnik ma 2 godziny od chwili otrzymania odpowiedzi na skargę. Opłata za protest wynosi 200 zł. Zostanie ona zwrócona w przypadku utrzymania protestu.

o)      Jeżeli wyniki nieoficjalne zostaną opublikowane więcej niż 2 godziny po zachodzie słońca i przed 6 rano następnego dnia, to ostatecznym terminem złożenia skargi będzie 8 rano.